גודל אות   א   א   א     הקטן פונט     הגדל פונט

منشورات هامه حول حقوق وواجيات الطالب

חוק העסקת נוער חוק הגנת הפרטיות שינוי סיסמה live top

חוק העסקת נוער

 

המותר והאסור בהעסקת בני נוער בחופשת הקיץ


הגיל המינימאלי להעסקת בני נוער בתקופת הקיץ עומד על 14, כיצד להעסיק בני נוער בתקופת הקיץ ולא לעבור על החוק.

 

בימים אלה יוצאים אלפי בני נוער לחופשת הקיץ הארוכה ורבים מהם מבקשים לבלות חלק מהזמן בעבודה. אין ספק כי יש משהו חיובי מאד ברצונם של בני נוער לנצל חלק מזמן החופשה על מנת לעבוד, בעיקר בהיבט החינוכי של הפנמת ערכו של הכסף, הצורך לעמול על מנת להשתכר ואולי גם בחינוך לחיסכון.

לאור ניסיון העבר, בו מעסיקים מסוימים לא היו מודעים לתקנות פרסם משרד התעשייה והמסחר חוקים ברורים בנושא והוא מקפיד על יישומם. על כן, החלטנו להציג לכם כאן את תמצית חוק העסקת בני נוער בחופשת הקיץ, כפי שפורסם על ידי משרד התעשייה והמסחר. (למידע נוסף)

גיל ההעסקה 

הגיל המינימאלי להעסקת בני נוער עומד על 16 שנים ובחופשת הקיץ הינו 14 שנים. אחת ההגבלות המופיעות בחוק היא כי העסקת בני נוער תהיה בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותם ולהתפתחותם.

פנקס עבודה

בני נוער שיועסקו במהלך החופשה נדרשים להוציא פנקס עבודה בלשכות שירות התעסוקה הישראלי כתנאי לעבודתם. כדי להנפיק פנקס עבודה על בני הנוער להצטייד במספר  פריטים:

1. אישור רפואי עדכני מרופא המשפחה.

2. תמונת דרכון.

3. תעודת זהות של הנער או הנערה או של אחד ההורים בה הם רשומים (הרישום נמצא בספח תעודת הזהות של ההורים).

שעות עבודה ושכר

מותר להעסיק בני נוער שמונה שעות לכל היותר, ולא יותר מ-40 שעות בשבוע בסך הכל.

עד גיל 18 שכר המינימום לנוער מהווה 83% משכר המינימום במשק.

עד גיל 17 שכר המינימום מהווה 75% משכר המינימום במשק.

עד גיל 16 שכר המינימום לנוער מהווה 70% משכר המינימום במשק.

מחיר המינימום ליום מבוסס על 173 שעות חודשיות. 

טבלת שכר מינימום לבני נוער העובדים במהלך חופשת הקיץ נכון ליום 1.10.2012

גיל

שכר למשרה מלאה

(40 שעות שבועיות)

שכר לשעת עבודה

(לפי 173 שעות חודשיות)

בני נוער

עד 16

3,010 ₪

17.39 ₪

16 עד 17

3,225 ₪

18.64 ₪

17 עד 18

3,569 ₪

20.63 ₪

 

שעות מנוחה

1. נער שעובד 6 שעות ביום או יותר, זכאי להפסקת אוכל ומנוחה של 45 דקות לפחות. ההפסקה לא נכללת במכסת שעות העבודה, אלא אם נדרש הנער על ידי מעבידו להישאר במקום העבודה בעת ההפסקה.

2. נער זכאי להפסיק את עבודתו לשם שימוש בחדר שירותים, בהתאם לצרכיו. כמו כן, חייב המעביד לוודא כי יש במקום העבודה או בקרבתו חדר שירותים תקין וראוי לשימוש. 

3. אין להעסיק בני נוער ביום המנוחה. איסור זה הוא מוחלט ולא ניתן קבל עבורו היתר מיוחד.

עבודת לילה

החוק קובע כי אין להעסיק נער מתחת לגיל 16, או נער שמלאו לו 16 שנה אך עדין לא מלאו לו 18 שנה, שחוק חינוך חובה חל עליהם, בלילה בשעות שבין 20:00 לבין 08:00, ולגבי נער שמלאו לו 16 שנה אך עדין לא מלאו לו 18 שנה שחוק חינוך חובה לא חל עליו, בשעות שבין 22:00 לבין 06:00. 

* חריגה מהנחיה זו, נחשבת כעבירה פלילית ויאכפו לגבי המעסיק הוראות חוק עבודת הנוער כלשונם ובכלל זה סעיפים 24 ו-25 לחוק.

עבודות אסורות 

תקנות עבודת הנוער תשנ"ו 1995 מטילות הגבלות על עבודת נערים. במאמר זה מצויינות חלק מעבודות אלו. 

בכל מקרה של ספק כדאי להתקשר למשרד התעשייה והמסחר ולוודא את הסוגיה.

רשימה חלקית של עבודות אסורות:

• הרמת משאות מעל 12.5 ק"ג למשך יותר משעתיים ביום.

• ריתוך מכל סוג שהוא.

• ניקוי מנוע או ממסרה שהיא בתנועה.

איסור עבודות במכונות או במתקנים כמפורט להלן:

• מכבש אכסצנטרי, מכבש כיפוף, כבש ערגול, מכבש כיפוף. 

• מכונת גזירה, מכונת חיתוך, מכונת גיליוטינה המונעת בכוח מכני. 

• מכונת גלילים, לרבות מעגילה, מכונת לישה, למעט מכונת לישה בעלת זרוע לישה אחת. 

• מקצצת בשר, מקצצת ירקות או תבן. 

• מסחט צנטריפוגלי. 

• מכבש או מכונה המופעלים באופן הידראולי או פניאומטי

• משור עגול, משור סרט אקדח – מסמור. 

• מכונת הקצעה ומכונת גיוץ המשמשים לעיבוד עץ. 

החזר הוצאות נסיעה

בני נוער זכאים להחזר הוצאות נסיעה מהמעסיק עד לסך של 25.20 ₪ ליום עבודה. על המעסיק להקפיד ולוודא כי יש לעובד את האמצעי לחזור לביתו בשלום.

מס הכנסה 

נער שבשנת המס מלאו לו 16 שנים וטרם מלאו לו 18 זכאי לנקודת זיכוי נוספת.

ביטוח לאומי

נער עובד פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, ולכן אין מנכים אותם משכרו. מעסיק של נער חייב בתשלום דמי ביטוח בשיעור מופחת משכרו של הנער העובד, בשיעור 0.38% עד 4,984 שקלים, ו-0.93% מסכום זה ועד המקסימום (73,422 שקלים).

פנסיית חובה

צו ההרחבה לפנסיית חובה, עוסק בשכירים מעל לגיל השירות הצבאי, נשים מעל לגיל 20 וגברים מעל לגיל 21. לכן לא קיימת חובה להפקיד לבני נוער המועסקים בתקופת הקיץ או במהלך השנה לפנסיה.

* העסקת נוער בניגוד להוראות החוק אינה פוטרת את המעביד מתשלום שכר העבודה או מכל תשלום אחר. 

חוק הגנת הפרטיות

 

חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981

  طلابناالأعزاء,
قانون
ألمحافظه على خصوصية الفرد, هو قانون أقرته الكنيست ويلزم كل مواطني ألدوله العمل وفقا َلبنوده,خاصة عند أثناء استعمال الشبكات الاجتماعية السارية في الانترنت  ,Face bookوغيرها.نطلب منكم ان تاخذوا الحيطة والحذر, وكذلك  عند استعمال أجهزة تصوير  وتسجيل, يتنافي طرق استعملها مع ما ينصُ عليه  القانون.

البنود الهامه,  معين باللونين الازرق والاحمرhttp://www.itpolicy.gov.il/vadat_inter_gov/articles/privacy.htm#1

.1 איסור הפגיעה בפרטיות

 לא יפגע אדם בפרטיות של זולתו ללא הסכמתו.

.2 פגיעה בפרטיות מהי

 פגיעה בפרטיות היא אחת מאלה:

 (1) בילוש או התחקות אחרי אדם, העלולים להטרידו, או הטרדה אחרת;

 (2) האזנה האסורה על פי חוק;

 (3) צילום אדם כשהוא ברשות היחיד;

 (4) פרסום תצלומו של אדם ברבים בנסיבות שבהן עלול הפרסום להשפילו או לבזותו;

 (5) העתקת תוכן של מכתב או כתב אחר שלא נועד לפרסום, או שימוש בתכנו, בלי

 רשות מאת הנמען או הכותב, והכל אם אין הכתב בעל ערך היסטורי ולא עברו חמש

 עשרה שנים ממועד כתיבתו;

 (6) שימוש בשם אדם, בכינויו, בתמונתו או בקולו, לשם ריווח;

 (7) הפרה של חובת סודיות שנקבעה בדין לגבי עניניו הפרטיים של אדם;

 (8) הפרה של חובת סודיות לגבי ענייניו הפרטיים של אדם, שנקבעה בהסכם מפורש או

 משתמע;

 (9) שימוש בידיעה על עניניו הפרטיים של אדם או מסירתה לאחר, שלא למטרה שלשמה

 נמסרה;

 (10) פרסומו או מסירתו של דבר שהושג בדרך פגיעה בפרטיות לפי פסקאות (1) עד

 (7) או (9);

 (11) פרסומו של ענין הנוגע לצנעת חייו האישיים של אדם, או למצב בריאותו, או

להתנהגותו ברשות היחיד.

.7 הגדרות (תיקון: תשנ"ו)

 בפרק זה ובפרק ד' -

"אבטחת מידע" - הגנה על שלמות המידע, או הגנה על המידע מפני חשיפה, שימוש

או העתקה, והכל ללא רשות כדין;

"מאגר מידע" - אוסף נתוני מידע, המוחזק באמצעי מגנטי או אופטי והמיועד

לעיבוד ממוחשב, למעט -

 (1) אוסף לשימוש אישי שאינו למטרות עסק; או

 (2) אוסף הכולל רק שם, מען ודרכי התקשרות, שכשלעצמו אינו יוצר איפיון שיש

 בו פגיעה בפרטיות לגבי בני האדם ששמותיהם כלולים בו, ובלבד שלבעל האוסף או

 לתאגיד בשליטתו אין אוסף נוסף;

"מידע" - נתונים על אישיותו של אדם, מעמדו האישי, צנעת אישותו, מצב

בריאותו, מצבו הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו ואמונתו;

"מידע רגיש" -

 (1) נתונים על אישיותו של אדם, צנעת אישותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי,

 דעותיו ואמונתו;

 (2) מידע ששר המשפטים קבע בצו, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, שהוא

 מידע רגיש;

"מנהל מאגר" - מנהל פעיל של גוף שבבעלותו או בהחזקתו מאגר מידע או מה שמנהל

 כאמור הסמיכו לענין זה;

"רשם" - מי שמתקיימים בו תנאי הכשירות למינוי שופט של בית משפט השלום,

והממשלה מינתה אותו, בהודעה ברשומות, לנהל את פנקס מאגרי מידע (להלן - הפנקס)

כאמור בסעיף ;12

"שלמות מידע" - זהות הנתונים במאגר מידע למקור שממנו נשאבו, בלא ששונו,

נמסרו או הושמדו ללא רשות כדין.

 סימן א': מאגרי מידע (תיקון: תשנ"ו)

.8 רישום מאגר מידע והשימוש בו (תיקון: תשנ"ו)

 (א) לא ינהל אדם ולא יחזיק מאגר מידע החייב ברישום לפי סעיף זה, אלא אם כן

 התקיים אחד מאלה:

 (1) המאגר נרשם בפנקס;

 (2) הוגשה בקשה לרישום המאגר והתקיימו הוראות סעיף 10(ב1);

 (3) המאגר חייב ברישום לפי סעיף קטן (ה) והוראת הרשם כללה הרשאה לניהול

 והחזקה של המאגר עד רישומו.

 (ב) לא ישתמש אדם במידע שבמאגר מידע החייב ברישום לפי סעיף זה, אלא למטרה

 שלשמה הוקם המאגר.

 (ג) בעל מאגר מידע חייב ברישום בפנקס ועל בעל המאגר לרשמו אם נתקיים בו אחד

 מאלה:

 (1) מספר האנשים שמידע עליהם נמצא במאגר עולה על ;10,000

 (2) יש במאגר מידע רגיש;

 (3) המאגר כולל מידע על אנשים והמידע לא נמסר על ידיהם, מטעמם או בהסכמתם

 למאגר זה;

 (4) המאגר הוא של גוף ציבורי כהגדרתו בסעיף ;23

 (5) המאגר משמש לשירותי דיוור ישיר כאמור בסעיף 17ג.

 (ד) הוראת סעיף קטן (ג) לא תחול על מאגר שאין בו אלא מידע שפורסם לרבים על

 פי סמכות כדין או שהועמד לעיון הרבים על-פי סמכות כדין;

 (ה) הרשם רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להורות על קיום חובת רישום לגבי

 מאגר הפטור מחובת רישום לפי סעיפים קטנים (ג) ו-(ד);

 הוראה כאמור תומצא לבעל המאגר ובה יפרט הרשם הוראות לענין ניהול ואחזקת

 המאגר עד לרישומו; על החלטת הרשם לפי סעיף קטן זה רשאי בעל המאגר לערער לפני

 בית המשפט המחוזי תוך שלושים ימים מיום שנמסרה לו הודעה על החלטת הרשם.

10א. דוח הגנה על הפרטיות (תיקון: תשנ"ו) 3

 לא יאוחר מ-1 באפריל בכל שנה תגיש המועצה להגנת הפרטיות לועדת החוקה חוק

 ומשפט של הכנסת דין וחשבון שיכין הרשם על פעולות האכיפה והפיקוח בשנה שקדמה

 להגשת הדוח, בצירוף הערותיה של המועצה.

.11 חובת מבקש מידע

 פניה לאדם לקבלת מידע לשם החזקתו או שימוש בו במאגר מידע תלווה בהודעה

 שיצויינו בה -

 (1) אם חלה על אותו אדם חובה חוקית למסור את המידע, או שמסירת המידע תלויה

 ברצונו ובהסכמתו;

 (2) המטרה אשר לשמה מבוקש המידע;

 (3) למי יימסר המידע ומטרות המסירה.

.12 פנקס מאגרי מידע (תיקון: תשנ"ו)

 (א) הרשם ינהל פנקס מאגרי מידע אשר יהיה פתוח לעיונו של הציבור.

 (ב) הפנקס יכיל את הפרטים לרישום מאגר המידע כאמור בסעיף .9

 (ג) על אף הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), במאגר של רשות בטחון, הפרטים

 המפורטים בסעיף 9(ב)(3), (4) ו-(5) לא יהיו פתוחים לעיונו של הציבור.

.13 זכות עיון במידע (תיקון: תשמ"ה, תשנ"ו)

 (א) כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי

 אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע.

 (ב) בעל מאגר מידע יאפשר עיון במידע, לפי בקשת אדם כאמור בסעיף קטן (א)

 (להלן - המבקש), בשפה העברית, הערבית או האנגלית.

 (ג) בעל המאגר רשאי שלא למסור למבקש מידע המתייחס למצבו הרפואי או הנפשי אם

 לדעתו עלול המידע לגרום נזק חמור לבריאותו הגופנית או הנפשית של המבקש או

 לסכן את חייו; במקרה זה ימסור בעל המאגר את המידע לרופא או לפסיכולוג מטעמו

 של המבקש.

 (ג1) אין בהוראות סעיף זה כדי לחייב למסור מידע בניגוד לחסיון שנקבע לפי כל

 דין, אלא אם כן המבקש הוא מי שהחסיון נועד לטובתו.

 בסעיף קטן זה, "דין" - לרבות הלכה פסוקה.

 (ד) האופן, התנאים והתשלום למימושה של זכות העיון במידע ייקבעו בתקנות.

 (ה) הוראות סעיף זה וסעיף 31א לא יחולו -

 (1) על מאגר מידע של רשות בטחון כמשמעותה בסעיף 19(ג);

) על מאגר מידע של שירות בתי הסוהר;

.16 סודיות (תיקון: תשמ"ה, תשנ"ו)

 לא יגלה אדם מידע שהגיע אליו בתוקף תפקידו כעובד, כמנהל או כמחזיק של מאגר

 מידע, אלא לצורך ביצוע עבודתו או לביצוע חוק זה או על פי צו בית משפט בקשר

 להליך משפטי; אם הוגשה הבקשה לפני תחילת ההליך תידון הבקשה בבית משפט השלום.

 המפר הוראות סעיף זה, דינו - מאסר 5 שנים.

.17 אחריות לאבטחת מידע (תיקון: תשנ"ו)

 בעל מאגר מידע, מחזיק במאגר מידע או מנהל מאגר מידע, כל אחד מהם אחראי

 לאבטחת המידע שבמאגר המידע.

פרק ג': הגנות

.18 הגנות מה הן

 במשפט פלילי או אזרחי בשל פגיעה בפרטיות תהא זו הגנה טובה אם נתקיימה אחת

 מאלה:

 (1) הפגיעה נעשתה בדרך של פרסום שהוא מוגן לפי סעיף 13 לחוק איסור לשון הרע,

 התשכ"ה - ;1965

 (2) הנתבע או הנאשם עשה את הפגיעה בתום לב באחת הנסיבות האלה:

 (א) הוא לא ידע ולא היה עליו לדעת על אפשרות הפגיעה בפרטיות;

 (ב) הפגיעה נעשתה בנסיבות שבהן היתה מוטלת על הפוגע חובה חוקית, מוסרית,

 חברתית או מקצועית לעשותה;

 (ג) הפגיעה נעשתה לשם הגנה על ענין אישי כשר של הפוגע;

 (ד) הפגיעה נעשתה תוך ביצוע עיסוקו של הפוגע כדין ובמהלך עבודתו הרגיל,

 ובלבד שלא נעשתה דרך פרסום ברבים;

 (ה) הפגיעה היתה בדרך של צילום, או בדרך של פרסום תצלום, שנעשה ברשות הרבים

 ודמות הנפגע מופיעה בו באקראי;

 (ו) הפגיעה נעשתה בדרך של פרסום שהוא מוגן לפי פסקאות (4) עד (11) לסעיף 15

 לחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה - ;1965

 (3) בפגיעה היה ענין ציבורי המצדיק אותה בנסיבות הענין, ובלבד שאם היתה

 הפגיעה בדרך של פרסום - הפרסום לא היה כוזב.

.19 פטור (תיקון: תשמ"ה)

 (א) לא ישא אדם באחריות לפי חוק זה על מעשה שהוסמך לעשותו על פי דין.

 (ב) רשות בטחון, או מי שנמנה עם עובדיה או פועל מטעמה, לא ישאו באחריות לפי

 חוק זה על פגיעה שנעשתה באופן סביר במסגרת תפקידם ולשם מילויו.

 (ג) "רשות בטחון", לענין סעיף זה - כל אחד מאלה:

 (1) משטרת ישראל;

 (2) אגף המודיעין במטה הכללי והמשטרה הצבאית של צבא - הגנה לישראל;

 (3) שירות בטחון כללי.

 (4) המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים.

.20 נטל ההוכחה

 (א) הוכיח הנאשם או הנתבע שעשה את הפגיעה בפרטיות באחת הנסיבות האמורות

 בסעיף 18(2) ושהפגיעה לא חרגה מתחום הסביר באותן נסיבות, חזקה עליו שעשה את

 הפגיעה בתום לב.

 (ב) חזקה על הנאשם או הנתבע שעשה את הפגיעה בפרטיות שלא בתום לב אם הוא פגע

 ביודעין במידה גדולה משהיתה נחוצה באופן סביר לצורך הענינים שניתנה להם הגנה

 בסעיף 18(2).

 (ג) חזקה על נאשם או נתבע הטוען להגנה על פי סעיף 18(2) (ד) שעשה את הפגיעה

 בפרטיות שלא בתום לב, אם ביצע את הפגיעה תוך כדי הפרת הכללים או העקרונות של

 אתיקה מקצועית החלים עליו מכוח דין או המקובלים על אנשי המקצוע שהוא נמנה

 עמהם.

.21 הפרכה של טענות הגנה

 הביא הנאשם או הנתבע ראיה או העיד בעצמו כדי להוכיח אחת ההגנות הניתנות בחוק

 זה, רשאי התובע להביא ראיות סותרות; אין בהוראה זו כדי לגרוע מסמכות בית

 המשפט לפני כל דין להתיר הבאת ראיות בידי בעלי הדין.

.22 הקלות

 בבואו לגזור את הדין או לפסוק פיצויים רשאי בית המשפט להתחשב, לטובת הנאשם

 או הנתבע, גם באלה:

(1) הפגיעה בפרטיות לא היתה אלא חזרה על מה שכבר נאמר, והוא נקב את המקור

 שעליו הסתמך;

 (2) הוא לא התכוון לפגוע;

 (3) אם היתה הפגיעה בדרך של פרסום - הוא התנצל על הפרסום ונקט צעדים להפסקת

 מכירתו או הפצתו של עותק הפרסום המכיל את הפגיעה, ובלבד שההתנצלות פורסמה

 במקום, במידה ובדרך שבהם פורסמה הפגיעה ולא היתה מסוייגת.

פרק ד' : מסירת מידע או ידיעות מאת גופים ציבוריים (תיקון: תשמ"ה)

בפרק

"גוף ציבורי" -

 (1) משרדי הממשלה ומוסדות מדינה אחרים, רשות מקומית וגוף אחר הממלא תפקידים

 ציבוריים על פי דין;

 (2) גוף ששר המשפטים קבע בצו, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, ובלבד

 שבצו ייקבעו סוגי המידע והידיעות שהגוף יהיה רשאי למסור ולקבל;

23ב. איסור על מסירת מידע (תיקון: תשמ"ה)

 (א) מסירת מידע מאת גוף ציבורי אסורה, זולת אם המידע פורסם לרבים על פי

 סמכות כדין, או הועמד לעיון הרבים על פי סמכות כדין, או שהאדם אשר המידע

 מתייחס אליו נתן הסכמתו למסירה.

 (ב) אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע מרשות בטחון כמשמעותה בסעיף 19 לקבל או

 למסור מידע לשם מילוי תפקידה, ובלבד שהמסירה או הקבלה לא נאסרה בחיקוק.

23ג. סייג לאיסור (תיקון: תשמ"ה)

 מסירת המידע מותרת, על אף האמור בסעיף 23ב, אם לא נאסרה בחיקוק או בעקרונות

 של אתיקה מקצועית -

 (1) בין גופים ציבוריים, אם נתקיים אחד מאלה:

 (א) מסירת המידע היא במסגרת הסמכויות או התפקידים של מוסר המידע והיא דרושה

 למטרת ביצוע חיקוק או למטרה במסגרת הסמכויות או התפקידים של מוסר המידע או

 מקבלו;

 (ב) מסירת המידע היא לגוף ציבורי הרשאי לדרוש אותו מידע על פי דין מכל מקור

 אחר;

 (2) מגוף ציבורי למשרד ממשלתי או למוסד מדינה אחר, או בין משרדים או מוסדות

 כאמור, אם מסירת המידע דרושה למטרת ביצוע כל חיקוק או למטרה במסגרת הסמכויות

 או התפקידים של מוסר המידע או מקבלו;

 אולם לא יימסר מידע כאמור שניתן בתנאי שלא יימסר לאחר.

23ד. חובותיו של גוף ציבורי (תיקון: תשמ"ה)

 (א) גוף ציבורי המוסר דרך קבע מידע בהתאם לסעיף 23ג יפרט עובדה זו על כל

 דרישת מידע בהתאם לחוק.

 (ב) גוף ציבורי המוסר מידע בהתאם לסעיף 23ג יקיים רישום של המידע שנמסר.

 (ג) גוף ציבורי המקבל דרך קבע מידע בהתאם לסעיף 23ג, והמידע נאגר במאגר

 מידע, יודיע על כך לרשם ועובדה זו תיכלל בפרטי רשימת מאגרי המידע לפי סעיף

 .12

 (ד) גוף ציבורי שקיבל מידע בהתאם לסעיף 23ג לא יעשה בו שימוש אלא במסגרת

 הסמכויות או התפקידים שלו.

 (ה) לענין חובת השמירה על סודיות לפי כל דין, מידע שנמסר לגוף ציבורי מכוח

 חוק זה, כמוהו כמידע שאותו גוף השיג מכל מקור אחר, ובנוסף יחולו על הגוף

 המקבל גם כל ההוראות החלות על הגוף המוסר.

23ו. מסירה מותרת אינה פגיעה בפרטיות (תיקון: תשמ"ה)

 מסירת מידע המותרת לפי חוק זה לא תהווה פגיעה בפרטיות ולא יחולו עליה הוראות

 סעיפים 2 ו-.8

23ז. תקנות לענין מסירת מידע (תיקון: תשמ"ה)

 שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי להתקין תקנות בדבר

 סדרי מסירת מידע מאת גופים ציבוריים.

.30 אחריות בשל פרסום בעתון

 (א) פורסמה פגיעה בפרטיות בעתון כמשמעותו בפקודת העתונות (להלן - עתון),

 ישאו באחריות פלילית ואזרחית בשל הפגיעה האדם שהביא את הדבר לעתון וגרם בכך

 לפרסומו, עורך העתון ומי שהחליט בפועל על פרסום אותה פגיעה בעתון, ובאחריות

 אזרחית ישא גם המוציא של העתון.

 (ב) באישום פלילי לפי סעיף זה תהא זאת הגנה טובה לעורך העתון שנקט אמצעים

 סבירים כדי למנוע פרסום אותה פגיעה ושלא ידע על פרסומה.

 (ג) בסעיף זה, "עורך עתון" - לרבות עורך בפועל.

.31 אחריות של מדפיס ומפיץ

 פורסמה פגיעה בפרטיות בדפוס, למעט בעתון בעל תדירות הופעה של ארבעים ימים או

 פחות המוצא לאור על פי רשיון תקף, ישאו באחריות פלילית ואזרחית בשל הפגיעה

 גם מחזיק בית הדפוס כמשמעותו בפקודת העתונות שבו הודפס הפרסום, ומי שמוכר את

 הפרסום או מפיץ אותו בדרך אחרת, ובלבד שלא ישאו באחריות אלא אם ידעו או

 חייבים היו לדעת שהפרסום מכיל פגיעה בפרטיות.

31א. עונשין בעבירות של אחריות קפידה (תיקון: תשנ"ו)

 (א) העושה אחד מאלה, דינו - מאסר שנה:

 (1) מנהל, מחזיק או משתמש במאגר מידע בניגוד להוראות סעיף ;8

 (2) מוסר פרטים לא נכונים בבקשה לרישום מאגר מידע כנדרש בסעיף ;9

 (3) אינו מוסר פרטים או מוסר פרטים לא נכונים בהודעה המלווה בקשה לקבלת

 מידע לפי סעיף ;11

 (4) אינו מקיים את הוראות סעיפים 13 ו13-א לענין זכות העיון במידע המוחזק

 במאגר מידע, או אינו מתקן מידע על פי הוראות סעיף ;14

 (5) מאפשר גישה למאגר מידע בניגוד להוראות סעיף 17א(א) או אינו מוסר לרשם

 מסמכים או תצהיר בהתאם להוראות סעיף 17א(ב);

 (6) אינו ממנה ממונה על אבטחת מידע בהתאם להוראות סעיף 17ב;

 (7) מנהל או מחזיק מאגר המשמש לשירותי דיוור ישיר, בניגוד להוראות סעיפים

 17ד עד 17ו;

 (8) מוסר מידע בניגוד לסעיפים 23ב עד 23ה.

 (ב) עבירה לפי סעיף זה אינה טעונה הוכחת מחשבה פלילית או רשלנות.

31ב. עוולה בנזיקין (תיקון: תשנ"ו)

 מעשה או מחדל בניגוד להוראות פרקים ב' או ד' או בניגוד לתקנות שהותקנו לפי

 חוק זה יהווה עוולה לפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש).

.36 ביצוע ותקנות (תיקון: תשנ"ו)

 שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות, באישור ועדת

החוקה חוק ומשפט של הכנסת, בכל ענין הנוגע לביצועו, ובין השאר:

 (1) תנאי החזקת מידע ושמירתו במאגרי מידע;

 (2) תנאים להעברה של מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה או מהם;

 (3) כללי התנהגות ואתיקה לבעלים, למחזיקים או למנהלים של מאגרי מידע

 ולעובדיהם;

 (4) הוראות לענין ביעור מידע עם הפסקת פעולתו של מאגר מידע.

שינוי סיסמה live top

كانون ثاني 2014

طلابنا الاعزاء

من اجل ألمحافظه على سلامة خصوصية  النتائج المدرسية  لكل فرد منكم

ووفقاً للتعليمات التى تؤكدها وزارة التعليم , تحث كل طالب/ه على تغيير الرقم السري في برنامج وضع العلامات Live top . نتائجكم المدرسية هي خصوصياتكم ولا يحق للآخرين الاطلاع عليها, لذلك اطلب منكم تغيير الرقم السري فوراً عند استلام هذا البيان.

تعليمات لتغيير  الرقم السري

نضغط على الاسم الشخصي  في أعلى الصفحة من جهة اليمين        ينفتح " شباك "  الملف الشخصي نضغط عليه    

 في الوسط نرى إعدادات المستخدم من خلالها نقوم بعملية التغيير.

منشورات هامه حول حقوق وواجيات الطالب